Thành viên/
Khách
Doanh nghiệp
Đại diện viên bán bảo hiểm

Tại đây chúng tôi cung cấp cho bạn chi tiết về sản phẩm và dịch vụ, nguồn thông tin và công cụ để giúp bạn có được những cách thức chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ bằng ngôn ngữ của bạn. Hãy bắt đầu tham quan trang web của chúng tôi và liên lạc với chúng tôi nếu cần hỗ trợ.

Danh mục Thuần Việt Kiện Thể Bảo (AsianTreasure)®
Danh mục sản phẩm của chương trình Thuần Việt Kiện Thể Bảo là một tập hợp chương trình HMO, PPO và CDH bán chạy nhất của chúng tôi có bổ sung thêm dịch vụ châm cứu cũng như các chương trình ngôn ngữ, tài liệu và công cụ bằng tiếng Việt.
Thành viên
Doanh nghiệp
Đại diện viên bán bảo hiểm
Nguồn tài liệu về giữ gìn sức khoẻ
Chương trình giữ gìn sức khoẻ của chúng tôi nhằm giúp quý vị và gia đình quý vị khoẻ mạnh và làm việc hiệu quả. Dựa trên những nghiên cứu về lối sống thực tế, những chương trình này giúp bạn làm chủ sức khoẻ của mình và ủng hộ những thay đổi tích cực.
Tin tức
Tìm hiểu thông tin về sự đổi mới về sức khoẻ mới đựọc cập nhật, tìm hiểu chương trình học bổng châu Á-Mỹ của chúng tôi và theo dõi sự kiện mới cộng đồng.
Chỉ dùng được ở CA và TX
©2013 UnitedHealthcare Services Inc.