Chương trình Medicare là gì

Chương trình Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, hoặc nếu quý vị dưới 65 tuổi, quý vị cũng có thể đủ điều kiện nếu có khuyết tật hoặc thuộc một hoàn cảnh đặc biệt khác.

Chương trình Medicare giúp đài thọ cho hàng triệu người Mỹ cao tuổi và người khuyết tật một phần chi phí chăm sóc sức khỏe của họ. Chương trình Medicare đồng thời cung cấp những lựa chọn quan trọng trong việc quý vị muốn nhận các quyền lợi như thế nào.

Những phần khác nhau của chương trình Medicare giúp đài thọ chi phí cho những dịch vụ đặc biệt.

Chương Trình Bảo Hiểm Nằm Viện (Chương trình Medicare Phần A)

Chương trình Medicare Phần A đài thọ khám chữa bệnh nội trú, chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc điều dưỡng chuyên nghiệp, chăm sóc giai đoạn cuối đời, và một vài dịch vụ chăm sóc tại gia.

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế (Chương trình Medicare Phần B)

Chương trình Medicare Phần B đài thọ những dịch vụ bác sĩ nhất định, chăm sóc ngoại trú, cung cấp thuốc men, và các dịch vụ phòng ngừa.

Các Chương Trình Medicare Advantage (Chương trình Medicare Phần C)

Chương Trình Medicare Advantage (Phần C) là một dạng chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare, được cung cấp bởi một công ty bảo hiểm tư nhân có hợp đồng với chương trình Medicare để cung cấp những quyền lợi của chương trình Medicare Nguyên thủy (Phần A và B). Các Chương Trình Medicare Advantage có thể kết hợp đài thọ chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc vào một chương trình duy nhất, và có thể bao gồm những quyền lợi bổ sung không được cung cấp bởi chương trình Medicare Nguyên thủy.

Tìm Chương Trình Bảo Hiểm Medicare Advantage phù hợp với quý vị. Tìm Hiểu Thêm.

Các Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (Chương trình Medicare Phần D)

Các Chương Trình Bảo Hiểm Medicare Phần D thêm quyền lợi đài thọ thuốc theo toa vào chương trình Medicare Nguyên thủy và một vài chương trình bảo hiểm Medicare khác. Các chương trình bảo hiểm này được cung cấp bởi những công ty bảo hiểm được Medicare chấp thuận.

Tìm chương trình bảo hiểm Phần D phù hợp với quý vị. Tìm Hiểu Thêm.

Tìm Bảo Hiểm Medicare Phù Hợp

Giúp quý vị không phải lo lắng khi nghỉ hưu và tiết kiệm chi phí chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị là người mới đối với chương trình Medicare, hoặc biết ai đó như vậy, chúng tôi có thể giúp chuyển đổi dễ dàng.

Nhận thông tin về tất cả các dạng chương trình bảo hiểm Medicare được cung cấp bởi Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare, và tìm hiểu thêm về việc lựa chọn một chương trình, và ghi danh vào chương trình Medicare. Tìm Hiểu Thêm.