Accessibility Statement for Individuals with Disabilities

無障礙聲明

我們致力確保我們的網站和流動應用程式可供殘障人士使用。如果您使用我們的網站或流動應用程式時需要協助,或需要PDF檔案格式幫助,我們都可以幫您。請致電免付費專線1-800-801-1900,聽力語言殘障專線711,或電郵至aim@uhc.com

접근성 성명

장애가 있는 분께서 저희 웹사이트와 모바일 응용 프로그램을 쉽게 이용하실 수 있도록 저희는 노력하고 있습니다. 만약 저희 웹사이트 또는 모바일 응용 프로그램을 이용하는데 도움이 필요하시거나 PDF로 도움을 원하시면, 저희가 도와 드릴 수 있습니다. 무료 전화번호1-877-718-3682, (TTY 711)로 전화를 하시거나, 또는 aim@uhc.com로 저희에게 이메일을 하십시오.

Thông báo về khả năng tiếp cận

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các trang web và các ứng dụng trên điện thoại di động của chúng tôi có thể truy cập được bởi những người bị khuyết tật. Nếu quý vị cần trợ giúp sử dụng trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc hỗ trợ với định dạng PDF, chúng tôi có thể giúp quý vị. Vui lòng gọi cho chúng tôi miễn phí, tại 1-800-382-8265, (Dành cho người khiếm thính 711), hoặc gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ aim@uhc.com.