Những Điều Cơ Bản Về Bảo Hiểm Sức Khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là một cách giúp chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe. Có những chương trình bảo hiểm sẽ trợ giúp trong trường hợp quý vị gặp tai nạn hoặc bệnh tật bằng cách chi trả một số chi phí y tế khi quý vị bị thương hoặc mắc bệnh. Tương tự bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe, quý vị có nhiều chương trình để lựa chọn.

Cách thức bảo hiểm hoạt động

Khi quý vị có bảo hiểm sức khỏe, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một phần chi phí y tế của quý vị. Số tiền công ty bảo hiểm sẽ trả, và những dịch vụ được đài thọ (bảo hiểm) tùy thuộc vào các chương trình bảo hiểm quý vị tham gia.

Ví dụ, quý vị có thể phải trả khoản tiền $20 tiền đồng trả cho mỗi lần thăm khám bác sĩ. Hoặc, chương trình bảo hiểm có thể không đài thọ bất kỳ khoản nào cho đến khi quý vị trả một khoản tiền nhất định (các khoản khấu trừ ). Các khoản khấu trừ và tiền đồng trả này, cùng với bất kỳ chi phí nào khác quý vị phải chi trả, được gọi là những khoản chi phí tự trả.

Một vài chương trình bảo hiểm có thể có khoản gọi là tiền đồng bảo hiểm . là số phần trăm trên hóa đơn mà quý vị được yêu cầu chi trả, ngoài khoản khấu trừ và tiền đồng trả.

Thuật ngữ chi phí đồng trả thường được dùng để mô tả phần chia sẻ chi phí được đài thọ bởi bảo hiểm của quý vị mà quý vị phải tự trả. Khoản tiền này thông thường bao gồm những khoản khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, và tiền đồng trả, nhưng không bao gồm lệ phí bảo hiểm, khoản tiền còn thiếu lại trên hóa đơn thanh toán cho những nhà chăm sóc sức khỏe ngoài mạng lưới, hoặc những chi phí cho những dịch vụ không được đài thọ.

Khoản tiền quý vị phải trả hàng tháng cho hợp đồng bảo hiểm của quý vị được gọi là lệ phí bảo hiểm .

Quan hệ giữa lệ phí bảo hiểm và khoản khấu trừ

Dù cho quý vị chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe nào đi nữa, hàng tháng quý vị đều phải trả một khoản phí (lệ phí bảo hiểm của quý vị) để duy trì hợp đồng bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Quý vị cũng có thể phải trả một khoản tiền nhất định (tiền đồng trả hoặc tiền đồng bảo hiểm) mỗi lần quý vị sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế.

Quan hệ giữa lệ phí bảo hiểm và khoản khấu trừ: Thông thường, lệ phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị càng cao thì khoản khấu trừ của quý vị sẽ càng thấp.

Thông thường, lệ phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị càng cao thì khoản khấu trừ của quý vị sẽ càng thấp.

Quý vị vẫn muốn tìm hiểu thêm? Hãy tìm hiểu về:

 

References to UnitedHealthcare pertain to each individual company or other UnitedHealthcare affiliated companies.

Insurance products and services offered are underwritten by All Savers Insurance Company, Health Plan of Nevada, Inc., UnitedHealthcare Community Plan, Inc., UnitedHealthcare Insurance Company, UnitedHealthcare of Alabama, Inc., UnitedHealthcare of Florida, Inc., UnitedHealthcare of Louisiana, Inc., UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc., UnitedHealthcare of the Midwest, UnitedHealthcare of Mississippi, Inc., UnitedHealthcare of New England, Inc.,  UnitedHealthcare of New York, Inc., UnitedHealthcare of North Carolina, Inc., UnitedHealthcare of Ohio, Inc., UnitedHealthcare of Pennsylvania, Inc., Oxford Health Plans (NJ), Inc.

Each company is a separate entity and is not responsible for another’s financial or contractual obligations.

Administrative services are provided by UnitedHealthcare Services, Inc. or by related companies.